Vážení priaznivci futbalu

Vítame vás na web-stránke Oblastného futbalového zväzu Topolčany.Na stránke Vám budeme približovať všetký činnosti a aktuálne dianie v našom futbalovom zväze

 

 

FUTBALNET 

Futbalový portál, kde nájdete všetky výsledky, štatistiky, zápasy a ďalšie užitočné informácie o futbale kliknite tu: Oblastný futbalový zväz

 

  Trénersko-metodická komisia ObFZ:

 

TMK ObFZ Topoľčany nominovala na prípravný zraz výberu ObFZ Topoľčany žiakov rok nar. 2003 a mladší, ktorý sa uskutoční dňa 24.10.2016 (pondelok) o 16:00 hod. na futbalovom štadióne OFK Tovarníky nasledujúcich hráčov:

 

TJ Slovan Bojná: Pavol Vyletelka, Samuel Šobáň,

TJ Družstevník Jacovce: Andrej Sloviak, Nikolas Šporer, Nicolas Lampert,

OFK Kovarce: Dávid Gerši,

OFK Krnča: Dávid Knápek, Samuel Rečný, Johannes Jakubička, Peter Naňo,

TJ Slovan Krušovce: Martin Gregorík, Tobias Guliš,

OFK Práznovce: Dalibor Detko,

OFK obce Prašice: Šimon Fiantok, Tomáš Novotný, Samuel Konštiak,

TJ Slovan Preseľany: Adam Mikuláš,

OFK Tovarníky: Timothy Oliver Harwood,

TJ ZK Urmince: Jakub Macho, Kristián Miko, Matúš Chudý.

 

Realizačný tím:

 

Tréner: Mgr. Martin Čierny

Tréner: Michal Konštiak

Vedúci výberu ObFZ: Mgr. Igor Chrenko

 

Zraz nominovaných hráčov je dňa 24.10.2016 (pondelok) o 15:30 hod. na futbalovom štadióne OFK Tovarníky !

 

Hráči si so sebou prinesú: preukaz poistenca, kompletný tréningový výstroj, chrániče holenných kostí, obuv do haly (nie kopačky – 31.10. a 7.11.2016), brankári kompletný tréningový výstroj.

                                                                                                                                                        

Ospravedlnenia: Neúčasť na prípravnom zraze oznámiť na č. m: 0911 383 277 !

 

Upozornenie: Za doprovod hráčov na prípravný zraz a odchod z prípravného zrazu zodpovedá FK, FO !

 

Ďalší prípravny zraz sa uskutoční dňa 31.10.2016 (pondelok) od 9:00 do 11:00 hod. a 7.11.2016 (pondelok) od 16:00 do 18:00 hod. v telocvični SOŠ drevárska Topoľčany (MIER) !

 

 

 

Oznamy ŠTK ObFZ: 

 

ŠTK ObFZ oznamuje funkcionárom FK ObFZ Topoľčany IV., V., VI., VII. ligy, že dňa 26.12.2016 (pondelok - Štefan) organizuje v Športovej hale Topoľčany v spolupráci XVI. ročník halového turnaja vo futbale dospelých "O putovný pohár ObFZ Topoľčany". Štartovné je 30 € za družstvo. FK majú možnosť prihlásiť svoje družstvá elektronickou poštou na ŠTK ObFZ do 30.11.2016. Po tomto termíne sa prihlášky nebudú akceptovať, nakoľko sa môže organizovať aj kvalifikačný turnaj v prípade viac prihlásených družstiev ako 16 na uvedený turnaj !  


 

Prihláste žiacke družstvo na turnaje v hale v rámci ObFZ Topoľčany

 

Mladší žiaci:

 

dňa 27.11.2016 (nedeľa) organizuje v Športovej hale Topoľčany v spolupráci so ZsFZ I. ročník zimného halového turnaja vo futbale mladších žiakov rok narodenia 2004 a mladší. Štartovné sa neplatí. FK majú možnosť prihlásiť svoje družstvá elektronickou poštou na ŠTK ObFZ do 31.10.2016. 

 

 

Starší žiaci :

 

dňa 19.11.2016 (sobota) organizuje v Športovej hale Topoľčany v spolupráci s NSK XV. ročník zimného halového turnaja vo futbale starších žiakov rok narodenia 2002 a mladší. Štartovné sa neplatí. FK majú možnosť prihlásiť svoje družstvá elektronickou poštou na ŠTK ObFZ do 31.10.2016. 

 

 

 

ISSF - Často kladené otázky  http://www.futbalsfz.sk/projekty/issf/faq.html 
 
 
  

Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe - OTÁZKY a ODPOVEDE

http://www.ucps.sk/zakon_o_sporte_FAQ_vseobecne 

 

 

 

 

ZÁKON č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov - TU

  

 

  

Sport Industry ponuka.

Zaregistrujte sa cez ISSF a získajte lepšie ceny na www.sportindustry.sk

 

Aktuálne info

 SFZ  -  ZsFZ

Máte záujem o funkciu
futbalového rozhodcu?
Info každu stredu od 15.00
na komisii rozhodcov ObFZ,
alebo na t.č.0385324866  a m:
0948 305504

 

 

 

постельное белье украина

 

Prečo sme označení ako „Neplatič“ a máme pozastavenú činnosť.

Do stavu „Neplatič“ sa klub dostane po uplynutí doby splatnosti VŠEOBECNEJ FAKTÚRY (Nie Faktúry za ISSF karty). Faktúry za registračné preukazy nemajú na tento stav žiadny vplyv (Faktúra za ISSF karty).

Tento stav sa zmení automaticky po uhradení všetkých záväzkov plynúcich z vystavených Všeobecných faktúr (mesačných zberných faktúr).

Automatickým zastavením súťažnej činnosti A družstva dospelých a matričnej činnosti futbalového klubu (ďalej len „FK“), ak FK neuhradí mesačnú zbernú faktúru v lehote splatnosti do doby pripísania dlžnej sumy na účet riadiaceho orgánu súťaže. Ak FK nemá družstvo dospelých, súťažná činnosť sa zastavuje družstvu najvyššej vekovej kategórie

Splatnosť mesačných zberných faktúr bude 10 kalendárnych dní, s tým, že ak deň splatnosti spadá na piatok alebo deň pracovného pokoja, deň splatnosti faktúry sa posunie na najbližší pracovný deň po týchto dňoch.


 

Úhrady platieb je platiteľ povinný realizovať na základe mesačných zberných faktúr, výhradne bankovým prevodom alebo priamym vkladom na účet uvedený na faktúre. Platby iným spôsobom nebudú akceptované a faktúry budú považované za neuhradené.

 

Medzinárodné transfery hráčov:

 

1. Hráč, o ktorého uvoľnenie požiadal iný národný zväz, je povinný vyplniť formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ (dostupný na webovej stránke SFZ) a predložiť ho k vyjadreniu svojmu materskému klubu. Materský klub je povinný na predloženom tlačive uviesť, či hráč má/nemá nepodmienečne zastavenú činnosť a takto vyplnené tlačivo spolu s plastovou kartou zaslať matrike SFZ.

 

2. Klub, ktorý žiada o vydanie hráča zo zahraničia (smerom do SFZ), je povinný vyplniť formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ a overiť podpis hráča na ktorejkoľvek (futbalovej) matrike. Takto vyplnené tlačivo klub zašle doporučenou poštou matrike SFZ. Matrika SFZ upozorňuje všetky kluby a hráčov, že v prípade predloženia, resp. doručenia neúplného formulára hráč nebude vyžiadaný. Medzinárodný prestup do SFZ bude vybavený v priebehu maximálne 30 dní odo dňa vyžiadania zväzom. Zo strany matriky SFZ nie je možné proces akýmkoľvek spôsobom urýchliť.

Transfery mladistvých hráčov podliehajú zvláštnemu režimu – musí ich najskôr schváliť podvýbor pre mladistvých FIFA, až potom môže byť hráč vyžiadaný z príslušného zahraničného zväzu.

 

Vážené dámy, vážení páni,
chceme Vám dať do pozornosti info, že k dnešnému dňu si každý používateľ dokáže meniť svoje osobné informácie ako adresu trvalého bydliska a tel.kontakt, ale aj to, či má byť Vaša fotografia verejná alebo nie, taktiež aj e-mail a zároveň aj heslo k svojmu účtu ľubovoľne sám, bez toho, aby bolo nutné kontaktovať hepldesk alebo príslušného sekretára zväzu. Vo Vašom záujme Vás prosíme taktiež, aby ste si aktualizovali Vaše osobné údaje, tel.kontakt a e-mail z toho dôvodu, aby akýkoľvek futbalový orgán v prípade potreby, nemal problém sa s Vami kontaktovať. Návod na zmenu nájdete v prílohe v grafickej podobe. Vpravo hore je potrebné kliknúť na „môj účet“ a v troch blokoch máte možnosť zmeny : osobných údajov (zaškrtnutie verejnej fotografie), emailu a hesla.

 

 

Sekretariát ObFZ oznamuje futbalovým klubom, aby si vo vlastnom záujme prekontrolovali správnosť fakturačných údajov v rámci ISSF – IČO, číslo účtu, alebo uzavretie dohody futbalového klubu v prípade, že SFZ fakturuje inému subjektu ako je futbalový klub – člen SFZ /obec, partner, sponzor/, aby tieto zmeny obratom nahlásili na sekretariát ObFZ.

email: sekretar@obfztopolcany.sk  

 

Pozor novela RaPP :
Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie. V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne: a) od 1. 7. do 31. 8. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia), b) od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením); c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia); d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením). Výklad pojmu „registračné obdobie bez obmedzenia“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak. Výklad pojmu „registračné obdobie s obmedzením“: v tomto období je  možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia. Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa prihliada vek hráča, ktorý dosiahne v sezóne počas ktorej prestupuje (nie podľa veku v čase ohlásenia transferu).

 

http://www.futbalsfz.sk/

http://www.zsfz.sk/

 

 

OFICIALNY PARTNER ObFZ TOPOĽČANY 

JAKO SPORT 

KONTAKT

Slavomír Prúčny              
Nitrianska 6A/2254

927 05 Šaľa
tel: +421 903 606 320

napíšte nám
Slovenská republika         
Pozrite si : JAKO akcie !!!

 7.liga a mladez(59 kB)

 6.liga(53 kB) 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Topoľčany.

internetový partner: www.itstudio.sk