Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.6  16. 08. 2017

Športovo-technická komisia ObFZ:

 

Dospelí:

 

U.č.16  ŠTK ObFZ zamietla žiadosť OFK Tesáre o zmenu hracieho dňa stretnutia 5.kola VII.liga - ObFZ TO - dospelí: OFK Horné Štitáre - OFK Tesáre, nakoľko stretnutie, ktoré je vylosované na sobotu, sa v nedeľu môže odohrať iba dopoludnia (10:30, 11:00 hod.), alebo v pracovný deň po dohode FK, nakoľko na nedeľu v ÚHČ je nedostatok rozhodcov !!!

 

U.č.18  ŠTK ObFZ kontumuje stretnutie 1.kola VII.liga - ObFZ TO - dospelí: FK Orešany- OFK Horné Štitáre v prospech FK Orešany, pre pokles hráčov OFK Horné Štitáre pod 7 v priebehu stretnutia. SP-čl.82/1g.
Priznáva 3 body a skóre 9:0 v prospech FK Orešany. SP-čl.11/3.
Odstupuje OFK Orešany na doriešenie DK ObFZ podľa DP a Rozpisu ObFZ Topoľčany.

 

U.č.23  ŠTK ObFZ odstupuje OFK Tesáre na doriešenie DK ObFZ s návrhom na pokarhanie, pre zapríčinenie oneskoreného začiatku stretnutia 1.kola VII.ligy - ObFZ TO-dospelí: TJ Kamanová - OFK Tesáre podľa SP č.62

 

Starší žiaci:

 

U.č.17, 19  Stretnutie predohrávaného 10.kola IV.liga - Ž - U15 - skupina B - ObFZ TO - starší žiaci: OTJ Horné Obdokovce - TJ ZK Urmince sa po dohode FK odohrá dňa 26.8.2017 (sobota) o 17:00 hod. na štadióne OTJ Horné Obdokovce.

 

Mladší žiaci:

 

U.č.20  Stretnutie 1.kola IV.liga - Ž - U13 - skupina A - ObFZ TO - mladší žiaci: OFK Ludanice - OTJ Horné Obdokovce sa po dohode FK odohrá dňa 6.9.2017 (streda) o 17:00 hod. na štadióne OFK Ludanice.

 

U.č.21  Stretnutie predohrávaného 10.kola IV.liga - Ž - U13 - skupina A - ObFZ TO - mladší žiaci: OFK Ludanice - TJ Oponice/Kovarce sa po dohode FK odohrá dňa 31.8.2017 (štvrtok) o 17:00 hod. na štadióne OFK Ludanice.

 

U.č.22  Stretnutie predohrávaného 10.kola IV.liga - Ž - U13 - skupina C - ObFZ TO - mladší žiaci: OFK Tesáre - OFK obce Prašice sa po dohode FK odohrá dňa 28.8.2017 (pondelok) o 17:00 hod. na štadióne OFK Tesáre.

 

U.č.24  ŠTK ObFZ schválila žiadosť Girl´s Football Club Topoľčany nasledovne:
Stretnutie 2.kola IV.liga-Ž-U13-sk.B: Girl´s Football Club Topoľčany - OFK Nitrianska Blatnica sa odohrá dňa 10.9.2017 (nedeľa) o 10:00 hod. na štadióne MFK Topoľčany.

 

U.č.25  ŠTK ObFZ zamietla žiadosť Girl´s Football Club Topoľčany o zmenu hracieho dňa a ÚHČ stretnutia 5.kola IV.liga - Ž - U13 - skupina B: Girl´s Football Club Topoľčany - OFK Kuzmice nakoľko žiadaný termín je ÚHČ dospelých.

 

                                                           ( M. Čulák )

 

DK  č.2  17. 08. 2017

Disciplinárna komisia ObFZ:

 

Úradná správa DK ObFZ č.2 zo dňa 16.08.2017:

 

1. Určenie pokuty na uvoľnenie výkonu športu

 

U.č.3  Andrej Lülei 1242828 - TJ Čeladince - na základe Žiadosti o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu podľa DP čl. 37/6, DK uvoľňuje menovanému pozastavenie výkonu športu od 17.8.2016 (25 € - zberná faktúra).

 

 

2. Nepodmienečne na 1 SS od 14.08.2017

 

U.č.4 Martin Sporina 1197592 – OFK Kuzmice - 1 SS N podľa DP čl.37/1, 2, 3 (2xŽK=ČK)

 

 

3. Pokles hráčov pod 7

 

U.č.5 Na návrh ŠTK DK trestá pokutou 100,- € OFK Horné Štitáre podľa DP čl.64, RS-B-16/8k(50% sa poukáže pre FK Orešany).

 

 

4.Pokarhanie

 

U.č.6 Na návrh ŠTK DK trestá OFK Tesáre pokarhaním podľa DP čl.11(oneskorené nastúpenie na stretnutie).

 

 

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Topoľčany v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

 

                                                           ( R. Meluš )

 

KR  č.6  16. 08. 2017

Komiisia rozhodcov ObFZ:

 

1. Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ:

19.8.2017: S. Gavač, J. Hlbocký, J. Lenovský,

19.-20.8.2017: P. Krajčík,

20.8.2017: J. Gális, D. Križma.

 

2. Upozorňuje rozhodcov ObFZ na včasný príchod na stretnutie ( 45 minút pred ÚHČ stretnutia ). Pri zistení oneskoreného príchodu na stretnutie bude KR ObFZ postupovať podľa Zásad pre činnosť rozhodcu.

 

3. Žiada rozhodcov ObFZ, aby do zápisu o stretnutí do Poznámky, uviedli zástupcov FK oboch družstiev, ktorí nešli nahrať do zápisu o stretnutí (hlavný usporiadateľ, vedúci družstva, ATR, lekár, masér ....).

 

                                                           ( J. Candrák )

 

KDZ  č.1  18. 08. 2017

Ekonomický aparát ObFZ:

 

1. Na základe Rozpisu ObFZ – A – 7g (smernica ObFZ Topoľčany pre bezhotovostný styk pri súťažných stretnutiach medzi delegovanými osobami a FK, FO), je každý FK, FO povinný poukázať na účet ObFZ Topoľčany nasledovný zálohový vklad, ktorý sa uhrádza v dvoch splátkach a to do 15.08.2017 a 01.10.2017 na číslo účtu:

 

IBAN:  SK84 0900 0000 0000 3852 5048    SlSP a.s. Topoľčany

 

spolu s uvedením variabilného symbolu, ktorý je pred názvom jednotlivých FK, FO.

 

Zálohový vklad sa môže uhradiť aj jednorazovou splátkou !

 

Výška zálohového vkladu a variabilný symbol:

                           

02 Bojná  -  720 €               

06 H. Obdokovce - 150 €                           

08 Hrušovany  -  90 €                     

12 Koniarovce  -  490 €                                                           

17 Kuzmice  -  600 €                                         

26 Práznovce  -  740 €                            

29 Rajčany  -  150 €                                    

32 Tesáre  -  350 €     

33 Topoľčany GFC - 90 €               

 

Upozornenie:  Zálohové vklady uhrádzajte prevodom z bežných účtov a nie poštovou poukážkou !!!

 

2. Oznamuje FK ObFZ Topoľčany, aby urýchlene uhradili faktúry za členské klubových manažérov ISSF a taktiež členské za FK !!!

 

Členské za klubových manažérov ISSF: vľavo hore kliknúť na Môj účet, vyplniť fakturačné údaje a následne ich potvrdiť. Potom kliknúť vľavo hore na Moje členské poplatky – vygenerovať faktúru, vytlačiť ju a následne uhradiť !!!

 

Členské za FK: vpravo hore kliknúť na členské poplatky – poplatok za FK, vygenerovať FA, vytlačiť ju a následne uhradiť !!!

 

                                                           ( P. Michalík )

 

TMK  č.11  16. 08. 2017

Trénersko-metodická komisiaObFZ:

 

TMK ObFZ Topoľčany, na základe RS-B-9a, žiada funkcionárov FK štartujúcich v VI. lige – ObFZ TO – dospelí o predloženie kópií trénerských preukazov a licencií trénerov za svoj FK v súťažnom ročníku 2017/2018 na sekretariát ObFZ Topoľčany do 23.8.2017 12:00 hod. pod ďalšími následkami !!!

 

                                                           ( D. Martinka )

 

KM  č.15  26. 07. 2017

KM ObFZ:

 

ZdK  č.1  13. 07. 2016

Ekonomický aparát ObFZ:

 

Oznámenie EA ObFZ:

aktuálne do systému ISSF bola doplnená možnosť úhrady členských poplatkov SFZ pre hráčov. Postupne postupne bude aj pre trénerov a ostatných športových odborníkov podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe.

Postup ako “uhradiť” členský poplatok pre hráča je v prílohe v obrázku, ktorú obdržali elektronicky kluboví manažéri ISSF.

Dôležité upozornenia:


- ak hráč nemá “uhradené” členské, nebude možné ho nahrať na Zápis o stretnutí (nahrať ho nahráte, ale neuzavriete nominácie hráčov pre zápasom)
- Členský príspevok členovia SFZ uhrádzajú na obdobie jedného roka. (teraz to je na rok 2016)
- Za uhradenie členského príspevku SFZ riadne a včas, sa považuje moment vygenerovania poplatku na mesačnú zbernú faktúru ako záväzného platobného predpisu. Následné uhradenie mesačnej zbernej faktúry v lehote splatnosti (t.j. pripísanie sumy na účet SFZ pred uplynutím lehoty splatnosti) v celej fakturovanej výške, so správnym uvedením variabilného symbolu faktúry bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet je administratívnym splnením povinnosti vzhľadom na systém mesačných zberných faktúr z pohľadu Zákona o športe, nie interných noriem SFZ.
- Členovi SFZ, ktorý nezaplatil členský príspevok, sa automaticky, v zmysle znenia stanov SFZ, pozastavuje členstvo v SFZ a nie je oprávnený vykonávať akékoľvek činnosti v rámci SFZ.
- Príjmy z  členských príspevkov SFZ sú súčasťou príjmov fondu podpory mládežníckeho futbalu a účel použitia tohto fondu schvaľuje konferencia SFZ.
- Uhradené členské SFZ sa v prípade zániku členstva nevracia. 

Vysvetlenie k členským poplatkom:
"Členské príspevky od členov občianskych združení, ktoré sú športovými organizáciami podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane národných športových zväzov, vyberajú  povinne všetky športové organizacie vrátane SFZ, ktoré sú alebo chcú byť prijímateľmi  prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

Z dôvodu efektívneho výberu a zníženia  administratívnej náročnosti výberu členských príspevkov od členov SFZ umožnilo SFZ sprostredkovaný výber a úhradu členských príspevkov pomocou mesačnej zbernej fakturácie cez kluby, zväzy a iné športové organizácie ako riadnych alebo pridružených členov SFZ, v ktorých pôsobia individuálni členovia SFZ.

Klub, zväz alebo iná športová organizácia, ako riadny alebo pridružený člen SFZ, týmto čestne prehlasuje, že všetky členské príspevky členov SFZ, ktorých úhradu sprostredkoval pomocou mesačnej zbernej faktúry, riadne vybral od členov SFZ a je kedykoľvek pripravený to zdokladovať."

 

                                                           ( P. Michalík )

 

MaK  č.1  04. 08. 2017

 

Matričná komisia ObFZ:

 

Žiadosti o transfer hráčov v letnom registračnom období sa podávajú nasledovne:


Od 1.7. do 31.7.2017 – transfer bez obmedzenia (prestup),


Od 18.7. do 30.9.2017 – transfer s obmedzením (hosťovanie).


 

Členské poplatky:

 

a) Vzhľadom na nevyhnutné zavedenie členských poplatkov schválených Konferenciou SFZ z dôvodu tejto povinnosti vyplývajúcej zo zákona 440/2015, Zákon o športe, upozorňujeme FK na to, že je nevyhnutné vygenerovať si pre hráčov, ktorí nastúpia prvýkrát v sezóne na zápas členské príspevky !

 

b) Odporúčame generovať členské príspevky pri povinnej tvorbe nominácie hráčov do zápisu o stretnutí !

 

c) V momente vygenerovania členských príspevkov je hráč uvoľnený pre zápis o stretnutí !

 

d) Pri generovaní vyznačíme iba tých hráčov, ktorí budú uvedení v zápise o stretnutí !

 

RaPP – článok 15: Zrušenie, zachovanie, obnova a zmena registrácie hráča:

 

Bod 5): Ak zanikne klub bez právneho nástupcu, alebo ak klub neprihlási družstvo do súťaže, alebo odhlásil družstvo zo súťaže, alebo bolo družstvo vylúčené zo súťaže a hráč tohto družstva nie je oprávnený štartovať za iné družstvo tohto klubu, zaniká aj registrácia a klubová príslušnosť hráča v zaniknutom subjekte alebo klube, ktorý neprihlásil družstvo do súťaže, alebo odhlásil družstvo zo súťaže, alebo ktorého družstvo bolo vylúčené zo súťaže.

V takomto prípade môže nový klub požiadať o registráciu hráča v novom klube podľa článku 12 aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 1.4. do 30.6. príslušného roku.

 

                                                               ( M. Valko )

 

 

Sekretár  č.2  16. 08. 2017

Sekretariát ObFZ:

 

1. Registrácia športových odborníkov:

 

Sekretariát ObFZ žiada FK ObFZ Topoľčany o registráciu športových odborníkov do ISSF (hlavný usporiadateľ, vedúci družstva, lekár, masér ...). Navrhnutý športový odborník musí potvrdiť svoju funkciu v emailovej správe, ktorá mu bude doručená !!!

 

2. Členské za trénerov:

 

Členské za trénerov, asistentov trénera, kondičných trénerov a trénerov brankárov sa Vám podarí vygenerovať až vtedy, keď si na detaile družstva doplníte do realizačných tímov všetky potrebné osoby podľa Rozpisu Vašej súťaže. Ak budú uložení na detaile, objaví sa Vám aj Členské – Tréneri.

 

                                                           ( M. Valko )

 

Obsadenie  č.2  16. 08. 2017

...čítať celú správu

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Topoľčany.

internetový partner: www.itstudio.sk