Komisia delegátov


správa č.: 604. decembra 2017

O B L A S T N Ý F U T B A L O V Ý Z V Ä Z T O P O ľ č A N Y P R O P O Z Í C I E II. ROčNÍKA ZIMNÉHO HALOVÉHO TURNAJA VO FUTBALE MLADŠÍCH žIAKOV. VŠEOBECN...


správa č.: 509. novembra 2017

EKONOMICKÝ APARÁT OBFZ: UPOZORňUJE FK OBFZ TOPOľčANY NA SPLATNOSť MESAčNEJ ZBERNEJ FAKTÚRY SFZ ZA MESIAC OKTÓBER 2017 DO 13.11.2017 (PONDELOK). ( P. Mic...


správa č.: 412. októbra 2017

KDZ ObFZ:


správa č.: 311. októbra 2017

EKONOMICKÝ APARÁT OBFZ: 1. Na základe Rozpisu ObFZ – A – 7g (smernica ObFZ Topoľčany pre bezhotovostný styk pri súťažných stretnutiach medzi delegovanými osobami a FK, FO), je každ&...


správa č.: 231. augusta 2017

EKONOMICKÝ APARÁT OBFZ: 1. Na základe Rozpisu ObFZ – A – 7g (smernica ObFZ Topoľčany pre bezhotovostný styk pri súťažných stretnutiach medzi delegovanými osobami a FK, FO), je každ&...


správa č.: 123. augusta 2017

EKONOMICKÝ APARÁT OBFZ: 1. Na základe Rozpisu ObFZ – A – 7g (smernica ObFZ Topoľčany pre bezhotovostný styk pri súťažných stretnutiach medzi delegovanými osobami a FK, FO), je každ&...


správa č.: 3805. júna 2013

SEKRETARIÁT OBFZ: OZNAM PRE KLUBOVÝCH ISSF MANAžÉROV OHľADOM VŠEOBECNÝCH MESAčNÝCH (ZBERNÝCH) FAKTÚR: 1. Upozorňujeme klubových ISSF manažérov, že všeobecná mesačn...


správa č.: 3715. mája 2013

Hospodárska komisia ObFZ: 1. Upozorňuje FK na splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac apríl 2013 !!!! ( P. Michalík )


správa č.: 3617. apríla 2013

HOSPODÁRSKA KOMISIA OBFZ: 1. FUTBALOVÉ KLUBY, KTORÉ MAJÚ DO 1.5.2013 UHRADIť 2. SPLÁTKU ZÁLOHOVÉHO VKLADU PRE DELEGOVANÉ OSOBY ZA JARNÚ čASť SÚťAžNÉHO ROčNÍKA 2012...


správa č.: 2903. apríla 2013

KDZ ObFZ:


správa č.: 2820. februára 2013

HOSPODÁRSKA KOMISIA OBFZ: Na základe Rozpisu ObFZ - A - 7e (smernica ObFZ Topoľčany pre bezhotovostný styk pri súťažných stretnutiach medzi delegovanými osobami a FK, FO, je každý FK, FO povinn&yac...


správa č.: 2210. januára 2013

KD ObFZ:


správa č.: 2112. decembra 2012

SEKRETARIÁT OBFZ: Oznamuje funkcionárom FK ObFZ Topoľčany, že sekretár ObFZ si v dňoch 17.12.2012 - 4.1.2013 čerpá riadnu dovolenku. Nástup do zamestnania 7.1.2013.


správa č.: 1730. novembra 2012

KDZ ObFZ:


správa č.: 1631. októbra 2012

MATRIčNÁ KOMISIA OBFZ: 1. Pripomína ISSF manažérom FK, že pri podaní elektronickej žiadosti o prvotnú registráciu, musia manažéri po schválení matrikárom podať aj elektronick&u...


 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Topoľčany.

internetový partner: www.itstudio.sk