Zdravotná komisia

Úradná správa č.: 26 zo dňa 11. februára 2015

Ekonomický aparát ObFZ:

 

Na základe Rozpisu ObFZ – A – 7g (smernica ObFZ Topoľčany pre bezhotovostný styk pri súťažných stretnutiach medzi delegovanými osobami a FK, FO), je každý FK, FO povinný poukázať na účet ObFZ Topoľčany v jarnej časti súťažného ročníka 2014 - 2015 nasledovný zálohový vklad, ktorý sa uhrádza v dvoch splátkach a to do 15.03.2015 a do 01.05.2015 na číslo účtu 38525048/0900 SlSP a.s. Topoľčany, spolu s uvedením variabilného symbolu, ktorý je pred názvom jednotlivých FK, FO.

 

IBAN:  SK8409000000000038525048 

 

Zálohový vklad sa môže uhradiť aj jednorazovou splátkou !

 

Výška zálohového vkladu a variabilný symbol:

 

01 Blesovce-380 €     02 Bojná-800 €,              03 Čeľadince-400 €     

         

04 Čermany-500 €     05 Hajná N. V.-480 €      06 H. Obdokovce-70 €   

      

07 H. Štitáre-420 €     08 Hrušovany-200 €      09 Chrabrany-460 €     

         

10 Jacovce-100 €       11 Kamanová-380 €       12 Koniarovce-680 €   

         

13 Kovarce-580 €      14 Krnča-720 €               15 Krušovce-260 €  

 

16 Kuzmice-560 €      17 Ludanice-210 €         18 Nemčice-700 €   

             

19 N. Blatnica-480 €   20 N. Streda-480 €        21 Norovce-380 €  

              

22 Oponice-700 €       23 Orešany-400 €          24 Prašice-800 € 

                 

25 Práznovce-560 €   26 Preseľany-90 €          27 Radošina-240 € 

              

28 Rajčany-560         29 Solčany-60 €             30 Šalgovce-480 € 

              

31 Tesáre-460 €         32 Tovarníky-280 €        33 Urmince-780 €

                 

34 V. Bedzany-680 €  35 V. Dvorany-740 €       36 V. Ripňany-620 €   

         

37 Závada-540 €.

 

Upozornenie: Zálohové vklady uhrádzajte prevodom z bežných účtov a nie poštovou poukážkou !!!

 

                                                           ( P. Michalík )


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Topoľčany.

internetový partner: www.itstudio.sk