Zdravotná komisia

Úradná správa č.: 34 zo dňa 14. apríla 2015

Ekonomický aparát ObFZ:

 

Na základe Rozpisu ObFZ – A – 7g (smernica ObFZ Topoľčany pre bezhotovostný styk pri súťažných stretnutiach medzi delegovanými osobami a FK, FO), je každý FK, FO povinný poukázať na účet ObFZ Topoľčany v jarnej časti súťažného ročníka 2014 - 2015 nasledovný zálohový vklad, ktorý sa uhrádza v dvoch splátkach a to do 15.03.2015 a do 01.05.2015 na číslo účtu 38525048/0900 SlSP a.s. Topoľčany, spolu s uvedením variabilného symbolu, ktorý je pred názvom jednotlivých FK, FO.

 

IBAN:  SK8409000000000038525048

 

FK, FO, ktoré majú uhradiť druhú splátku zálohového vkladu do 1.5.2015:

 

Výška zálohového vkladu a variabilný symbol:

 

05 Hajná Nová Ves  240 €    

          

35 Veľké Dvorany  -  370 €                

 

Upozornenie: Zálohové vklady uhrádzajte prevodom z bežných účtov a nie poštovou poukážkou !!!

 

                                                           ( P. Michalík )


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Topoľčany.

internetový partner: www.itstudio.sk