Zdravotná komisia

Úradná správa č.: 3 zo dňa 17. augusta 2015

Ekonomický aparát ObFZ:

 

Na základe Rozpisu ObFZ – A – 7g (smernica ObFZ Topoľčany pre bezhotovostný styk pri súťažných stretnutiach medzi delegovanými osobami a FK, FO), je každý FK, FO povinný poukázať na účet ObFZ Topoľčany nasledovný zálohový vklad, ktorý sa uhrádza v dvoch splátkach a to do 15.08.2015 a 01.10.2015 na číslo účtu 38525048/0900 SlSP a.s. Topoľčany, spolu s uvedením variabilného symbolu, ktorý je pred názvom jednotlivých FK, FO.

 

IBAN:  SK 84 0900 0000 0000 3852 5048  

 

Zálohový vklad sa môže uhradiť aj jednorazovou splátkou !

 

FK, FO, ktoré ešte nemali uhradený zálohový vklad k 19.8.2015: 

 

Výška zálohového vkladu a variabilný symbol:

             

05 Hajná N.V. - 480 €           

 

28 Preseľany  -  60 €                

 

Upozornenie: Zálohové vklady uhrádzajte prevodom z bežných účtov a nie poštovou poukážkou !!!

 

                                                           ( P. Michalík )


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Topoľčany.

internetový partner: www.itstudio.sk