Zdravotná komisia

Úradná správa č.: 6 zo dňa 12. februára 2016

Ekonomický aparát ObFZ:

 

Na základe Rozpisu ObFZ – A – 7g (smernica ObFZ Topoľčany pre bezhotovostný styk pri súťažných stretnutiach medzi delegovanými osobami a FK, FO), je každý FK, FO povinný poukázať na účet ObFZ Topoľčany nasledovný zálohový vklad, ktorý sa uhrádza v dvoch splátkach a to do 15.03.2016 a 01.05.2016 na číslo účtu:

 

IBAN:  SK84 0900 0000 0000 3852 5048    SlSP a.s. Topoľčany

 

 spolu s uvedením variabilného symbolu, ktorý je pred názvom jednotlivých FK, FO.

 

Zálohový vklad sa môže uhradiť aj jednorazovou splátkou !

 

Výška zálohového vkladu a variabilný symbol - FK, ktoré ešte neuhradili zálohový vklad k 15.3.2016:       

 

32 Tesáre  280 €                               

 

Upozornenie: Zálohové vklady uhrádzajte prevodom z bežných účtov a nie poštovou poukážkou !!!

 

                                                           ( P. Michalík )


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Topoľčany.

internetový partner: www.itstudio.sk